Beograd
 • е-Управа

  У овом одељку сајта налази се преглед свих услуга које органи Управе ГО Палилула пружају грађанима. Дате су процедуре, списак документације и сви потребни контакти и други подаци. Омогућено је преузимање образаца у PDF облику.
 • Општински сервиси

  Грађани у непосредној комуникацији са службеницима остварују контакт, предају документа, информишу се о свим питањима у надлежности УправеГО Палилула.
 • Бирачки списак

  Увид у бирачки списак, упис, брисање и измене у бирачком списку и издавање Потврде о бирачком праву и Уверења о упису у бирачки списак, врше се у овиру Одељења за општу управу
 • Лична стања грађана

  Секретаријат за управу Градске управе града Београда - Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилулa, врши све исправке, промене и накнадне уписе у матичним књигама.
 • Матичне књиге

  Секретаријат за управу Градске управе града Београда - Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Палилулa, издаје изводе из матичних књига, уверење о држављанству, врши упис у матичне књиге рођених, венчаних и умрлих као и заказивање венчања и закључење брака.
 • Борачко-инвалидска заштита

  Одељење за друштвене делатности и заједничке послове врши регулисање својства ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида, цивилног инвалида рата као и право на породичну инвалиднину ...
 • Имовинско-правни послови

  Издавање преписа решења, поништај решења о експропријацији непокретности и сагласност за укњижбу стана грађани могу уз одговарајућу докуметацију преузети у одељењу за имовинско-правне послове.
 • Стамбени послови

  Регистрација стамбене заједнице и избор управника стамбене заједнице врши се у Одељењу за грађевинске и стамбене послове, Одсек стамбених и комуналних послова.
 • Комунални послови

  Одобрења и издавање дозвола за комуналне послове извршава Одељење грађевинских и стамбених послова-Одсек стамбених и комуналних послова
 • Грађевински послови

  Све врсте дозвола и уверења везаних за грађевинске послове издају се у одељењу за грађевинске и стамбене послове-одсек грађевинских послова .
 • Озакоњење објеката

  Одсек за озакоњење објеката врши послове у области озакоњења бесправно подигнутих објеката.
 • Пољопривреда

  Упис пољопривредног газдинства у Регистар пољопривредних газдинстава врши се на захтев носиоца пољопривредног газдинства. За територију Градске општине Палилула подручна јединица Управе за трезор се налази у 27. марта 28-32.
 • Инспекције

  Одсек комуналне инспекције и извршења налази се на другом спрату ГО Палилула. Радно време са странкама: 07.30-14.00
 • Прибављање личних података о којима се води службена евиденција

  Од 8. јуна 2016.године органи по службеној дужности бесплатно размењују податке из службених евиднција.
Палилула линкови