Beograd

Надлежност Комуналне инспекције

Одељење за озакоњење објеката и инспекцијске послове

Одсек комуналне инспекције и извршења

II спрат, собе 35, 36, 37 и 40

Комунална инспекција Градске општине Палилула врши послове инспекцијског надзора над спровођењем одлука Града Београда као и одлука Градске општине Палилула, које се односе на комуналну делатност.

Плани активности инспекцијског надзора 2018

На основу „Одлуке о комуналном реду“, у вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да:

 1. -наложи уклањање: -остављањених нерегистрованих возила, односно возила чијој регистрационој налепници је истекао рок важења или возила на којима регистарске таблице, односно регистрационе налепнице нису постављене на прописан начин, хаварисаних или одбачених возила, прикључних возила, прикључне опреме, агрегата, као и јахти, чамаца и пољопривредних машина, камп опреме, камп кућице и камп возила на површини јавне намене и на површини у јавном коришћењу, -возила којим се омета коришћење пешачке комуникације, прилаз објектима, коришћење противпожарног пута, колског пролаза између стамбених зграда, интерне саобраћајнице и слично
 2. нареди уклањање објекта и уређаја са површина јавне намене и површина у јавном коришћењу постављених, односно остављених супротно одредбама ове одлуке
 3. наложи спречавање изливања кондензата из клима уређаја на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу
 4. наложи постављање затвараче за отворе (канализационе, топловодне, електричне, телефонске, и друге инсталације и уређаје)
 5. наложи довођење у уредно стање остале површине (неизграђено грађевинско земљиште, пољопривредно земљиште), које су видљиве са површине јавне намене или површине у јавном коришћењу)
 6. контролише уредност спољих делова зграде (да ти делови нису оштећени, запрљани, исписани, исцртани, излепљени плакатима, односно да на други начин својим изгледом не нарушавају општу уређеност града)
 7. контролише да ли се површине око зграда и ограде држе у уредном стању
 8. контролише поштовање забране продавања робе и вршења друге делатности изван продајног објекта (продавница или привремених објеката и сл.) на улици, тргу и другој површини јавне намене и на површини у јавном коришћењу
 9. контролише поштовање забране остављања и смештаја дашчара, гаража, остава, шупа и слично на површинама јавне намене и на површинама у јавном коришћењу
 10. наложи уклањање снега и леда са тротоара ширине до 5м који се налази испред зграде, односно припадајуће грађевинске парцеле, испред пословних зграда и пословних простора, испред стамбено-пословних зграда, испред објеката у изградњи, испред и око неизграђеног грађевинског земљишта, одговорна су правна и физичка лица која користе те непокретности као власници, односно корисници непокретности или као закупци или као непосредни држаоци те непокретности
 11. издаје прекршајне налоге за прекршаје утврђене овом одлуком за које је предвиђена новчана казна у фиксном износу
 12. подноси захтев за покретање прекршајног поступка за прекршаје утврђене овом одлуком и др.)

На основу "Одлуке о одржавању чистоће", у вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да контролише:

 1. да се смеће не одлаже ван контејнера;
 2. да се папири и опушци не бацају ван корпи за ђубре;
 3. да се смеће не баца на јавну површину;
 4. да се не врши паљење смећа и бацање жара у контејнере;
 5. да се не пали ватра на јавној површини;
 6. да се не растурају рекламни листићи или плакати по јавној површини;
 7. да се не врши цепање дрва или угља на јавној површини;
 8. да се аутомобили не перу на јавној површини;
 9. да се на јавној површини не остављају остаци биљне масе приликом кресања дрвећа и кошења траве;
 10. да се одржава чистоћа јавне површине око градилишта од стране извођача радова;
 11. да се на јавну површину не изливају отпадне воде;
 12. да се не оправљају возила на јавној површини и врши замена уља;
 13. да се роба и амбалажа не смешта на јавној површини;
 14. предузима друге мере у складу са одредбама одлуке.

На основу „Одлуке о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда“, у вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да:

 1. наложи спречавање изливања садржаја из септичке јаме;
 2. наложи редовно чишћење септичке јаме.

На основу "Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама", у вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да контролише:

 1. да се не узурпирају заједничке просторије;
 2. да станари у својим становима не праве буку, која угрожава околне станаре;
 3. да се различите машине (радио, ТВ, музички уређаји), певање и свирање у стану врши до одређене границе (собне јачине);
 4. да се смеће и други отпаци не бацају по заједничким просторијама;
 5. да се не прљају или оштећују зидови у заједничким просторијама зграде;
 6. да власници кућних љубимаца исте држе у складу са важећим прописима;
 7. да ли се заједничке просторије стамбене зграде (степениште, ходници, подрум, таван, перионица, просторија за сушење и глачање рубља и сл.) користе у складу са својом наменом;
 8. налаже уклањање ствари из заједничких просторија у згради, осим оних које су нужне за наменско коришћење тих просторија;
 9. налаже истицање ажурираног списка станара стамбене зграде на огласној табли.

На основу "Одлуке о држању домаћих животиња", у вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да:

 1. котролише поштовање забране држања паса и мачака и остављање истих без надзора држаоца на балкону, тераси и лођи која припада стану;
 2. контролише испуњавање претходних услова (сагласност, прописана удаљеност објекта у којем се држе пси и мачке) за држање паса и мачака у у заједничким просторијама стамбене зграде (перионица, просторија за сушење рубља, просторија за рад органа управљања зградом, просторија за смештај опреме за текуће одржавање зграде) као и у дворишту стамбене зграде, дворишту породичне куће, заједничком дворишту породичне куће и у дворишту са већим бројем породичних кућа;
 3. нареди да власници не изводе псе без поводца;
 4. контролише да власници не изводе псе без заштитне корпе;
 5. нареди да улазна капија дворишта стамбене зграде, дворишта породичне куће, заједничког дворишта породичне куће и дворишта са већим бројем породичних кућа у коме се држи пас, буде видно означена таблом са цртежом и натписом који указује на присуство пса;
 6. контролише да се пси пуштају да се слободно крећу у прописаном временском периоду;
 7. да се очисти јавна површина или заједничке просторије које кућни љубимци запрљају;
 8. нареди извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака;
 9. да наложи уклањање, односно измештање животиње или објекта за смештај када се они држе противно одлуци (а не постоји могућност да се њихово држање усклади са одлуком) или држалац не отклони решењем инспектора утврђене недостатке;
 10. да предузме друге мере у складу са законом и прописима града (изриче и наплаћује новчану казну на лицу
 11. места у складу са одредбама ове одлуке, подноси захтев за покретање прекршајног поступка и др.).

На основу "Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда", у вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да:

 1. контролише да ли је башта угоститељског објекта постављена на основу одобрења надлежног органа;
 2. контролише да ли је башта угоститељског објекта постављена у складу са одобрењем надлежног органа;
 3. наложи уклањање баште за чије постављање не постоји одобрење надлежног органа;
 4. наложи да се башта уподоби условима из одобрења, односно одредбама ове одлуке у одређеном року, када је башта постављена или се користи супротно одобрењу, односно супротно одредбама ове одлуке.

На основу "Одлуке о оглашавању на територији града Београда", у вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да:

 1. котролише да ли се оглашавање врши на основу одобрења надлежног органа;
 2. контролише да ли је објекат за оглашавање постављен на основу одобрења надлежног органа;
 3. нареди уклањање објекта, односно средства за оглашавање који је постављен без одобрења
 4. надлежног органа;
 5. нареди извршавање утврђених обавеза и предизумање мера ѕа отклањање недостатака;
 6. предузима друге мере у складу са законом и прописима града.

На основу "Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда", у вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да:

 1. контролише да ли је покретни објекат (тезга, апарат за сладолед, апарат за кокице, кестен, кукуруз и слично, конзерватор за сладолед, расхладна витрина за продају освежавајућих напитака, аутомати за продају робе на мало и пружање услуга (банкомат, аутомат за продају штампе, напитака, кондиторских производа и сл.) и други покретни објекат за продају робе на мало и вршење занатских и других услуга) постављен на основу одобрења надлежног органа;
 2. нареди уклањање објекта, односно средства за оглашавање који је постављен без одобрења надлежног органа;
 3. предузима друге мере у складу са одредбама ове Одлуке.

На основу "Одлуке о јавним паркиралиштима", у вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да:

 • контролише поштовање забране паркирања возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној сигнализацији (паркирање на претплатном паркинг месту, ометање коришћења паркиралишта и др.);
 • наложи решењем уклањање возила који крше наведену забрану.

На основу „Одлуке о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда“,у вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да:

 1. контролише поштовање радног времена објеката у угоститељској делатности на територији града Београда;
 2. наложи истицање радног времена на видном месту;
 3. наложи да се рад у угоститељским објектима на територији града Београда организује тако да се не узнемиравају (емитовањем буке, извођењем музичких и других садржаја, коришћењем музичких инструмената и других звучних уређаја, као и механичким изворима буке и звучним сигналима, виком, емитовањем испарења, надражујућих мириса и др.) грађани који станују или раде у суседству.

На основу "Одлуке о радном времену занатства и трговине на територији града Београда", у вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да:

 1. контролише поштовање радног времена занатских објеката, трговинских формата, обављања трговине ван продајног објекта, време продаје појединих врста робе, радно време појединих продајних објеката у току празника и других нерадних дана;
 2. контролише поштовање времена продаје одређених врста роба;
 3. наложи истицање упозорења потрошача о временском ограничењу продаје алкохолних пића, пива, пиротехничких средстава и сл.;
 4. предузима друге мере на основу одредаба Одлуке.

На основу "Одлуке о држању домаћих животиња на територији градске општине Палилула", у вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да:

 1. контролише поштовање одредаба одлуке које се односе на забрану држања домаћих животиња у појединим деловима Градске општине Палилула;
 2. налаже усклађивање држања домаћих животиња са условима прописаним Одлуком;
 3. налаже уклањање објеката у којима се држе домаће животиње одн. домаћих животиња онда када странка не поступи по решењу комуналног инспектора и не усклади држање домаћих животиња;
 4. подноси захтеве за покретање прекршајних поступака у случајевима кршења одредаба Одлуке;
 5. издаје прекршајне налоге у случајевима предвиђеним одредбама Одлуке.

Прописи који се примењују у раду Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула у Београду - одсек комунална инспекција:

 • Закон о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01, "Службени гласник РС" бр. 30/10);
 • Закон о прекршајима ("Службени гласник РС" бр. 65/13);
 • Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" бр. 88/11);
 • Одлука о комуналној инспекцији ("Службени лист града Београда" бр. 18/92, 19/92 – исправка, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/05 и 29/14);
 • Одлука о комуналном реду ("Службени лист града Београда" бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15);
 • Одлука о одржавању чистоће ("Службени лист града Београда" бр. 27/02, 11/05, 6/10др. одлука, 2/11 и 10/11др. одлука, 42/12, 31/13, 44/14);
 • Одлука о кућном реду у стамбеним зградама ("Службени лист града Београда" бр. 12/96 – пречишћен текст 14/96, 6/99 и 11/05);
 • Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда ("Службени лист града Београда" бр. 11/14, 25/14исправка 34/14, 2/15, 29/15);
 • Одлука о оглашавању на територији града Београда ("Службени лист града Београда" бр. 29/07, 34/09, 16/10, 44/14);
 • Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда ("Службени лист града Београда" бр. 37/11, 55/11, 34/14);
 • Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда ("Службени лист града Београда" бр. 17/15);
 • Одлука о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду ("Службени лист града Београда” бр. 31/02 – пречишћен текст, 11/05, 29/07, 61/09, 24/10, 10/11);
 • Одлука о димничарским услугама ("Службени лист града Београда" бр. 15/93, 17/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/05, 34/14);
 • Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени лист града Београда" бр. 12/10 – пречишћен текст, 37/11, 42/11 – исправка, 11/14, 30/14, 34/14 и 89/14);
 • Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању ("Службени лист града Београда" бр. 27/02, 30/03, 11/05, 18/11, 17/12, 44/14, 11/15, 61/15);
 • Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда ("Службени лист града Београда" бр. 6/10, 29/14 и 29/15);
 • Одлука о радном времену занатства и трговине на територији града Београда ("Службени лист града Београда" бр. 31/13 и 22/14);
 • Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда ("Службени лист града Београда" бр. 86/14);
 • Одлука о пијацама ("Службени лист града Београда" бр. 9/01, 11/05, 23/05 и 2/11);
 • Одлука о постављању балон хала спортске намене на територији града Београда ("Службени лист града Београда" бр. 10/11 и 10/14);
 • Одлука о јавној расвети ("Службени лист града Београда" бр. 4/87, 10/87, 25/88, 13/90, 15/91, 23/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99 и 11/05).

Списак прописа које је донела Градска општина Палилула и које комунална инпекција градске општине примењује у вршењу овлашћења из својих надлежности:

 • Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању на подручју градске општине Палилула ("Службени лист града Београда" бр. 59/11, 74/14);
 • Одлука о држању домаћих животиња на територији градске општине Палилула ("Службени лист града Београда" бр. 67/12 и 74/14).

Tелефон за информације: 3236-221 лок. 150, 167, 168 и 158

Радно време са странкама: 07.30-14.00

Палилула линкови