Beograd

План инспекцијског надзора комуналне инспекције ГО Палилула 2022

План инспекцијског надзора комуналне инспекције ГО Палилула за 2022. годину

 

У складу са чланом 10., Закона о инспекцијском надзору донет је План инспекцијског надзора комуналне инспекције ГО Палилула са активностима, временом деловања и претпоствљеним ризицима, датим у табели у прилогу, као саставним делом овог Плана.

Планом је предвиђено 38 активности, под претпоставком ризика да је: 9 критично, 19 високог, 7 средњег и 3 ниског ризика. Обухваћени су следећи закони и одлуке:

 1) Закон о становању и одржавању стамбених зграда

 2) Закон о инспекцијском надзору

 3) Закон о општем управном поступку,

 4) Закон о прекршајима,

 5) Закона о комуналним делатностима,

 6) Одлука о комуналној инспекцији,

 7) Одлука о комуналном реду,

 8) Одлука о одржавању чистоће,

 9) Одлука о кућном реду у стамбеним зградама,

10) Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда,

11) Одлука о оглашавању на територији града Београда,

12) Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда,

13) Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда,

14) Одлука о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду,

15) Одлука о јавним паркиралиштима,

16) Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању,

17) Одлука о пијацама и

18) Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању на подручју градске општине Палилула,

19) Одлука о радном времену занатства и трговине на територији града Београда,

20) Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда,

21) Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда,

22) Одлука о некатегорисаним путевима на подручју градске општине Палилула и

23) Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда,

Сваки закон и одлука Планом обухваћени се периодично смењују у зависности од вероватноће појаве одређеног комуналног проблема у датом периоду године. Од 38 активности: 9 је процењено да је критично (25%), 19 је процењено да је високог ризика (50%), 7 је процењено да је срењег ризика (19%) и 3 су процењена ниског ризика (6%).

Планом је предвиђено да се врши надзор над радом привредних субјеката који:

- излажу робу у излозима,

- се налазе уз улицу,

- имају припадајући део фасаде,

- излажу рекламна средства и објекте,

- имају службена возила,

- држе расхладне витрине, конзерваторе и летње баште на површинама јавне намене и у јавном коришћењу или су поставили привремене објекте.

Такође, вршиће се и надзор над радом, скупштина станара, а и надзор на придржавању комуналног реда физичких лица.

Комунална инспекција ГО Палилула врши надзор и Планом је предвиђено да врши надзор на целој територији ГО Палилула у свим побројаним активностима и делатностима.

Планом је предвиђено да сви инспекцијски надзори буду редовни, теренски, а по потреби и контролни, допунски и канцеларијски.

Комунална инспекција ГО Палилула се састоји од 8 комуналних инспектора. Сви они, сем дежурних инспектора и оправдано одсутних, ће спроводити инспекцијске надзоре у активностима предвиђеним Планом, за одговарајући период.

Мимо свих активности предвиђених Планом, комунална инспекција ГО Плаилула вршиће и ванредне инспекцијске надзоре у свим оним областима које би могле да се појаве као тренутни комунални проблем, а у циљу превентивног деловања.

Мере које су планиране ради спречавања обављања делатности и вршења активности нерегистрованих субјеката су доношење решења којим би се отклониле последице таквог деловања и подношење прекршајних пријава у складу са Законом о прекршајима.

Током 2021 године очекивано је да буде око 3000 управних предмета иницираних пријавама грађана, а самим тим и 3000 ванредних инспекцијских надзора. Овим надзорима претпоставка је да ће, а због особености проблема који се надгледају бити обухваћене, поред горе већ побројаних, и оне одлуке које нису биле обухваћене Планом, као што су:

1) Одлука о димничарским услугама,

2) Одлука о постављању балон хала спортске намене на територији града Београда,

3) Одлука о јавној расвети,

4) Одлука о држању домаћих животиња на територији градске општине Палилула и

5) Одлука о локалним комуналним таксама за територију града Београда.

Обрађивач:
Шеф Одсека -Главни комунални инспектор
Славица Виторовић 

Начелник
Василије Живковић

Преузмите: План инспекцијског надзора комуналне инспекције ГО Палилула 2022

Палилула линкови