Beograd

Обавештење о потребној документацији за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану породице

1. Молба ( лични документ подносиоца ) - Преузмите документ

2. Изјава, оверена код нотара од стране два сведока, ко чини чланове породице (образац број 3 из комплета документацијe);

3. Потврдa о оствареним приходима за сваког члана породице који остварује приход за период – тражени по конкурсу и то:
- за запослене - потврда из фирме о просечном нето личном дохотку оствареном у наведеном периоду;
- за кориснике пензије - уверење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о примљеним исплатама пензија за наведени период. Уколико се ради о породичној пензији и копија умрлице лица чију пензију користе чланови породице;
- за незапослене чланове породице – уверење издато од Националне службе за запошљавање да се лице налази на евиденцији у наведеном периоду. Уколико је лице примало надокнаду потребно је да уверење садржи и податке о висини надокнаде за наведени период;
- за лица која су незапослена, а не налазе се на евиденцији Националне службе за запошљавање, оверена лична изјава код нотара да у наведеном периоду нису остваривали приходе ни по ком основу.

4. Потвда са факултета или копија индекса за чланова породице који су студенти.

5. Доказ о висини месечних примања на име издржавања чланова породице по основу пресуде о разводу брака (потребна и фотокопија исте) или оверена лична изјава о висини примања или изостанку примања по овом основу.

 

Палилула линкови