Beograd

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мере енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Београда – на подручју Градске општине Палилула

На основу Одлуке Градског већа града Београда о расписивању Јавног позива за суфинансирање мера  енергетске  ефикасности на породичним кућама  и  стамбеним зградама на територији града Београда - на подручју Градске општине Палилула број 3- 950/21-ГВ од 23.12.2021. године  и члана 21. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Београда („Службени лист Београда“ бр. 84/21), град Београд расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

 за суфинансирање мере енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Београда – на подручју Градске општине Палилула

I УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Право учешћа на јавном позиву имају грађани и стамбене заједнице који испуњавају следеће услове:

 

1)  да је подносилац пријаве власник и да живи у породичној кући или у стану на тетиторијији града Београда - подручју Градске општине Палилула, са десне стране Дунава у складу са Проценом приоритетизације и рангирања сегмената грађевинског фонда, а за потребе реализације мера енергетске санације на фасадној столарији на територији Градске општине Палилула, коју је израдио Архитектонски факултет Универзитета у Београду, у целини између следећих улица и то: Булевар краља Александра, Таковска, Војводе Добрњца, Поенкареова, Булевар деспота Стефана, Цвијићева и  Рузвелтова, изузев Професорске колоније која ужива статус претходне заштите  и представља просторно културно-историјску целину, (према решењу за порез или фотокопије личне карте),

2)  да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат:

(1) доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи,

(2) грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе,

(3) грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или

(4) решење о озакоњењу или

(5) доказ да су започели процес легализације или укњижења

(6) да је измирио доспеле обавезе по основу пореза на имовину за 2020. годину;

3)  да је стамбена заједница уписана у одговарајући регистар (само за пријаве стамбених заједница).

 

Право учешћа на јавном позиву немају:

· Власници  посебних  делова  стамбено-пословног  објеката  који  не  служе  за становање;

· власници стамбених објеката који су у претходном периоду користили средства Града/општине за сличне активности  и иста оправдали и

· власници стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.

VI МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава почиње да тече од дана објављивања на званичној интернет страници Града Београда, у рубрици „Градски огласи“ односно Градске општине Палилула и огласној табли Градске управе града Београда и Управе Градске општине Палилула и у дневном листу „Вечерње новости“.

Јавни позив је отворен до 28.01.2022. године.

Комплетан текст јавног позива и пратећу документацију можете преузети овде:

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ПРИЛОГ 1 – ЗА ГРАЂАНЕ - Пријавни образац и образац о стању породичних кућа или станова 
ПРИЛОГ 1А – ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - Пријавни образац и образац о стању СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
ПРИЛОГ 2 – Листа фирми/привредних субјеката 
ПРИЛОГ 3 – Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Београда
ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА
ИЗЈАВА ПО ЧЛАНУ 103


 

 

 

Палилула линкови