Beograd

Локална самоуправа

Zgrada opstine

Градска општина Палилула је део територије Града Београда у којој се врше одређени послови локалне самоуправе утврђени Статутом града Београда.

Грађани учествују у вршењу послова Градске општине преко изабраних одборника у Скупштину Градске општине, путем грађанске иницијативе, збора грађана и референдума, у складу са Уставом, законом, Статутом града и актима Градске општине.

Органи Градске општине Палилула су:

 • Скупштина Градске општине
 • Председник Општине
 • Веће Општине
 • Управа Општине

OПШТИНСКИ ФУНКЦИОНЕРИ

Председник Градске општине Палилула:

Мирослав Ивановић (1954), дипл.правник

Заменик председника ГО Палилула:

Дарко Пауновић (1985), доктор медицине

Председник Скупштине ГО Палилула:

Драгослав Шолак (1956), приватни предузетник

Заменик председника Скупштине ГО Палилула:

Душан Жежељ (1990), економиста

Секретар Скупштине ГО Палилула:

Јасмина Радовић (1966), дипл.правник

Чланови Већа Општине:

Дејан Цветковић (1973), дизајнер ентеријера

Дражен Барјактаровић

Миљан Милинковић (1988), дипл.инж.прехрамбене технологије

Елена Билић

Саша Мехмедовић (1969), угоститељ

Милан Јовановић

Софија Марковић (1985), специјалиста струковни инжењер индустријског инжењерства

Игор Шишић (1987), дипл.политиколог

Бојана Мијушковић

Начелник Управе Општине:

 

Надлежности Градске општине Палилула:

 • доноси статут, буџет и завршни рачун буџета Општине;
 • доноси програме и спроводи пројекте развоја Градске општине и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Општини, у складу са актима Града;
 • доноси стратегије од локалног значаја у складу са актима Града;
 • оснива месну заједницу и друге облике месне самоуправе, по прибављеном мишљењу  грађана,  у  складу  са  законом,  Статутом  Града,  овим  статутом  и актима Општине;
 • даје мишљење на просторне и урбанистичке планове које доноси Град;
 • доноси  решење  у  првом  степену  о  грађевинској  дозволи  за  изградњу или реконструкцију  објеката  до  1500m2  бруто  развијене  грађевинске  површине  и претварању  заједничких  просторија  у  стамбени,  односно  пословни  простор;
 • доноси  решење  у  првом  степену поступку озакоњења објеката до 400м2 бруто развијене грађевинске површине;
 • доноси  планове  за  постављање  мањих  монтажних  објеката  привременог карактера  на  површинама  јавне  намене  (киосци,  тезге  и  други  покретни мобилијар) по претходно прибављеној сагласности организационих јединица Градске  управе  надлежних  за  послове  урбанизма  и  саобраћаја,  односно друге надлежне организације у складу са прописом Града;
 • одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и  други  покретни  мобилијар),  балон  хала  спортске  намене,  у  складу  са прописом Града;
 • спроводи   поступак   исељења   бесправно   усељених   лица   у   станове   и заједничке просторије у стамбеним зградама;
 • стара   се   о   одржавању  комуналног   реда   у   Градској   општини,   спроводи прописе којима се уређује комунални ред и издаје одобрења за која је овим прописима утврђена надлежност Градске општине; врши инспекцијски надзор у комуналној области, у складу са посебном одлуком Скупштине Града;
 • обезбеђује  коришћење  пословног простора  којим  управља,  одређује  висину закупнине пословног простора и врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са законом и другим актима Града;
 • стара се о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева;
 • прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине на свом подручју, у складу са актима Града и стара се  и  обезбеђује  услове  за  очување,  коришћење  и  унапређење  подручја  са природним лековитим својствима;
 • прати  стање  и  стара  се  о  одржавању  (осим  капиталног)  дечјих  вртића  и основних школа; прати упис у први разред основне или специјалне школе и редовно   похађање   наставе   у  основним   школама   и   покреће   прекршајни поступак против родитеља, односно старатеља, чије дете није благовремено уписано,  односно  не  похађа  припремни  предшколски  програм  у  складу  са законом,  организује  послове  који  се  односе  на:  превоз  деце  и  њихових пратилаца    ради    похађања    припремног    предшколског    програма    на удаљености већој од 2km и ученика основне школе на удаљености већој од 4km  од  седишта  школе;  превоз,  смештај  и  исхрану  деце  и  ученика  са сметњама  у  развоју,  без  обзира  на  удаљеност  места  становања  од  школе; превоз  ученика  на  републичка  и  међународна  такмичења;  у  сарадњи  са образовно-васпитном   установом   утврђује   мере   и   активности   заштите   и безбедности   деце,   односно   ученика   за   време   остваривања   образовно васпитног  рада  и  других  активности  које  организује  установа,  у  складу  са законом;
 • подстиче  развој  културно-уметничког  ставаралаштва  и  аматеризма  на  свом подручју,  обезбеђује  услове  за  одржавање  културних  манифестација  од значаја  за  Општину  и  у  циљу  задовољавања  потреба  грађана  са  свог подручја може оснивати установе културе;
 • доноси програм развоја спорта на нивоу Градске општине који је усклађен са програмом развоја спорта на нивоу Града; учествује у изградњи и одржавању спортских објеката на свом подручју; обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана у области спорта  на  подручју  Градске  општине;  може  оснивати  установе  у  области спорта;
 • спроводи националну стратегију за младе и акциони план политике за младе града;   утврђује   акциони   план   политике   за   младе   на   подручју   Градске општине  који  је  усклађен  са  акционим  планом  за  спровођење  стратегије  за младе  града;  може  основати  савет  за  младе  на  нивоу  Градске  општине; обезбеђује услове за реализацију програма установа и удружења младих и удружења  за  младе,  која  делују  на  подручју  Градске  општине;  може  да оснује,  прати  и  обезбеђује  функционисање  Канцеларије  за  младе  на  свом подручју;
 • стара  се  о  развоју  угоститељства,  занатства,  туризма  и  трговине  на  свом подручју   и   може   основати   туристичку   организацију   ради   промовисања туризма на свом подручју;
 • одређује, односно одобрава продајно место на којем се обавља трговина на мало  ван  продајног  објекта,  као  и  време  и  начин  те  трговине  у  складу  са законом;
 • спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на свом подручју утврђене актима Града;
 • предлаже  мере  за  уређење  и  одржавање  спољног  изгледа  пословних  и стамбених   зграда   и   води   евиденцију   о   начину   организовања   послова одржавања стамбених зграда; предлаже мере за уређење зелених површина и дечјих игралишта и објеката јавног осветљења и сл.;
 • учествује у заштити и спасавању људи, материјалних и културних добара и животне  средине  у  ванредним  ситуацијама  и  ублажавању  и  отклањању њихових последица, учествује у развоју цивилне заштите и спровођењу мера и  задатака  цивилне  заштите,  образује  штаб  за  ванредне  ситуције  на  свом подручју, у складу са законом и актима Града;
 • управља стварима у јавној својини Града на којима има право коришћења у складу са законом;
 • организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
 • обезбеђује  пружање  правне  помоћи  грађанима  за  остваривање  њихових права;
 • образује   органе,  организације   и  службе   за  потребе  Општине   и  уређује њихову организацију и рад и оснива јавна предузећа и друге организације у складу са Статутом Града и овим статутом;
 • уређује организацију и рад мировних већа;
 • помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним  потребама,  као  и  са  лицима  која  су  суштински  у  неједнаком положају  са   осталим   грађанима   и   подстиче   активности  и  пружа   помоћ организацијама  особа  са  инвалидитетом  и  другим  социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју;
 • стара   се   о   остваривању,   заштити   и   унапређењу   људских   права   и индивидуалних  и  колективних  права  припадника  националних  мањина  и етничких група;
 • може да установи заштитника грађана за Општину;
 • стара  се  о  јавном  обавештавању  о  питањима  од  значаја  за  живот  и  рад грађана на свом подручју;
 • прописује прекршаје за повреде прописа Општине;
 • уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог симбола Општине;
 • извршава прописе и опште акте Града и Општине,
 • обавља  и  друге  послове  од  непосредног  интереса  за  грађане,  у  складу  са законом, Статутом Града, другим прописима Града и овим статутом.

 

Палилула линкови