Beograd

Lokalna samouprava

Zgrada opstine

Gradska opština Palilula je deo teritorije Grada Beograda u kojoj se vrše određeni poslovi lokalne samouprave utvrđeni Statutom grada Beograda.

Građani učestvuju u vršenju poslova Gradske opštine preko izabranih odbornika u Skupštinu Gradske opštine, putem građanske inicijative, zbora građana i referenduma, u skladu sa Ustavom, zakonom, Statutom grada i aktima Gradske opštine.

Organi Gradske opštine Palilula su:

 • Skupština Gradske opštine
 • Predsednik Opštine
 • Veće Opštine
 • Uprava Opštine

OPŠTINSKI FUNKCIONERI

Predsednik Gradske opštine Palilula:

Miroslav Ivanović (1954), dipl.pravnik

Zamenik predsednika GO Palilula:

Darko Paunović (1985), doktor medicine

Predsednik Skupštine GO Palilula:

Dragoslav Šolak (1956), privatni preduzetnik

Zamenik predsednika Skupštine GO Palilula:

Dušan Žeželj (1990), ekonomista

Sekretar Skupštine GO Palilula:

Jasmina Radović (1966), dipl.pravnik

Članovi Veća Opštine:

Dejan Cvetković (1973), dizajner enterijera

Dražen Barjaktarović

Miljan Milinković (1988), dipl.inž.prehrambene tehnologije

Elena Bilić

Saša Mehmedović (1969), ugostitelj

Milan Jovanović

Sofija Marković (1985), specijalista strukovni inženjer industrijskog inženjerstva

Igor Šišić (1987), dipl.politikolog

Bojana Mijušković

Načelnik Uprave Opštine:

 

Nadležnosti Gradske opštine Palilula:

 • donosi statut, budžet i završni račun budžeta Opštine;
 • donosi programe i sprovodi projekte razvoja Gradske opštine i stara se o unapređenju opšteg okvira za privređivanje u Opštini, u skladu sa aktima Grada;
 • donosi strategije od lokalnog značaja u skladu sa aktima Grada;
 • osniva mesnu zajednicu i druge oblike mesne samouprave, po pribavljenom mišljenju  građana,  u  skladu  sa  zakonom,  Statutom  Grada,  ovim  statutom  i aktima Opštine;
 • daje mišljenje na prostorne i urbanističke planove koje donosi Grad;
 • donosi  rešenje  u  prvom  stepenu  o  građevinskoj  dozvoli  za  izgradnju ili rekonstrukciju  objekata  do  1500m2  bruto  razvijene  građevinske  površine  i pretvaranju  zajedničkih  prostorija  u  stambeni,  odnosno  poslovni  prostor;
 • donosi  rešenje  u  prvom  stepenu postupku ozakonjenja objekata do 400m2 bruto razvijene građevinske površine;
 • donosi  planove  za  postavljanje  manjih  montažnih  objekata  privremenog karaktera  na  površinama  javne  namene  (kiosci,  tezge  i  drugi  pokretni mobilijar) po prethodno pribavljenoj saglasnosti organizacionih jedinica Gradske  uprave  nadležnih  za  poslove  urbanizma  i  saobraćaja,  odnosno druge nadležne organizacije u skladu sa propisom Grada;
 • odlučuje o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (kiosci, letnje i zimske bašte, tezge i  drugi  pokretni  mobilijar),  balon  hala  sportske  namene,  u  skladu  sa propisom Grada;
 • sprovodi   postupak   iseljenja   bespravno   useljenih   lica   u   stanove   i zajedničke prostorije u stambenim zgradama;
 • stara   se   o   održavanju  komunalnog   reda   u   Gradskoj   opštini,   sprovodi propise kojima se uređuje komunalni red i izdaje odobrenja za koja je ovim propisima utvrđena nadležnost Gradske opštine; vrši inspekcijski nadzor u komunalnoj oblasti, u skladu sa posebnom odlukom Skupštine Grada;
 • obezbeđuje  korišćenje  poslovnog prostora  kojim  upravlja,  određuje  visinu zakupnine poslovnog prostora i vrši druge poslove u vezi sa korišćenjem poslovnog prostora, u skladu sa zakonom i drugim aktima Grada;
 • stara se o izgradnji, održavanju, upravljanju i korišćenju seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva;
 • prati stanje i preduzima mere za zaštitu i unapređenje životne sredine na svom području, donosi i sprovodi akcione i sanacione planove od značaja za zaštitu životne sredine na svom području, u skladu sa aktima Grada i stara se  i  obezbeđuje  uslove  za  očuvanje,  korišćenje  i  unapređenje  područja  sa prirodnim lekovitim svojstvima;
 • prati  stanje  i  stara  se  o  održavanju  (osim  kapitalnog)  dečjih  vrtića  i osnovnih škola; prati upis u prvi razred osnovne ili specijalne škole i redovno   pohađanje   nastave   u  osnovnim   školama   i   pokreće   prekršajni postupak protiv roditelja, odnosno staratelja, čije dete nije blagovremeno upisano,  odnosno  ne  pohađa  pripremni  predškolski  program  u  skladu  sa zakonom,  organizuje  poslove  koji  se  odnose  na:  prevoz  dece  i  njihovih pratilaca    radi    pohađanja    pripremnog    predškolskog    programa    na udaljenosti većoj od 2km i učenika osnovne škole na udaljenosti većoj od 4km  od  sedišta  škole;  prevoz,  smeštaj  i  ishranu  dece  i  učenika  sa smetnjama  u  razvoju,  bez  obzira  na  udaljenost  mesta  stanovanja  od  škole; prevoz  učenika  na  republička  i  međunarodna  takmičenja;  u  saradnji  sa obrazovno-vaspitnom   ustanovom   utvrđuje   mere   i   aktivnosti   zaštite   i bezbednosti   dece,   odnosno   učenika   za   vreme   ostvarivanja   obrazovno vaspitnog  rada  i  drugih  aktivnosti  koje  organizuje  ustanova,  u  skladu  sa zakonom;
 • podstiče  razvoj  kulturno-umetničkog  stavaralaštva  i  amaterizma  na  svom području,  obezbeđuje  uslove  za  održavanje  kulturnih  manifestacija  od značaja  za  Opštinu  i  u  cilju  zadovoljavanja  potreba  građana  sa  svog područja može osnivati ustanove kulture;
 • donosi program razvoja sporta na nivou Gradske opštine koji je usklađen sa programom razvoja sporta na nivou Grada; učestvuje u izgradnji i održavanju sportskih objekata na svom području; obezbeđuje sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa kojima se zadovoljavaju potrebe građana u oblasti sporta  na  području  Gradske  opštine;  može  osnivati  ustanove  u  oblasti sporta;
 • sprovodi nacionalnu strategiju za mlade i akcioni plan politike za mlade grada;   utvrđuje   akcioni   plan   politike   za   mlade   na   području   Gradske opštine  koji  je  usklađen  sa  akcionim  planom  za  sprovođenje  strategije  za mlade  grada;  može  osnovati  savet  za  mlade  na  nivou  Gradske  opštine; obezbeđuje uslove za realizaciju programa ustanova i udruženja mladih i udruženja  za  mlade,  koja  deluju  na  području  Gradske  opštine;  može  da osnuje,  prati  i  obezbeđuje  funkcionisanje  Kancelarije  za  mlade  na  svom području;
 • stara  se  o  razvoju  ugostiteljstva,  zanatstva,  turizma  i  trgovine  na  svom području   i   može   osnovati   turističku   organizaciju   radi   promovisanja turizma na svom području;
 • određuje, odnosno odobrava prodajno mesto na kojem se obavlja trgovina na malo  van  prodajnog  objekta,  kao  i  vreme  i  način  te  trgovine  u  skladu  sa zakonom;
 • sprovodi mere zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta na svom području utvrđene aktima Grada;
 • predlaže  mere  za  uređenje  i  održavanje  spoljnog  izgleda  poslovnih  i stambenih   zgrada   i   vodi   evidenciju   o   načinu   organizovanja   poslova održavanja stambenih zgrada; predlaže mere za uređenje zelenih površina i dečjih igrališta i objekata javnog osvetljenja i sl.;
 • učestvuje u zaštiti i spasavanju ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne  sredine  u  vanrednim  situacijama  i  ublažavanju  i  otklanjanju njihovih posledica, učestvuje u razvoju civilne zaštite i sprovođenju mera i  zadataka  civilne  zaštite,  obrazuje  štab  za  vanredne  situcije  na  svom području, u skladu sa zakonom i aktima Grada;
 • upravlja stvarima u javnoj svojini Grada na kojima ima pravo korišćenja u skladu sa zakonom;
 • organizuje vršenje poslova pravne zaštite svojih prava i interesa;
 • obezbeđuje  pružanje  pravne  pomoći  građanima  za  ostvarivanje  njihovih prava;
 • obrazuje   organe,  organizacije   i  službe   za  potrebe  Opštine   i  uređuje njihovu organizaciju i rad i osniva javna preduzeća i druge organizacije u skladu sa Statutom Grada i ovim statutom;
 • uređuje organizaciju i rad mirovnih veća;
 • pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim  potrebama,  kao  i  sa  licima  koja  su  suštinski  u  nejednakom položaju  sa   ostalim   građanima   i   podstiče   aktivnosti  i  pruža   pomoć organizacijama  osoba  sa  invaliditetom  i  drugim  socijalno-humanitarnim organizacijama na svom području;
 • stara   se   o   ostvarivanju,   zaštiti   i   unapređenju   ljudskih   prava   i individualnih  i  kolektivnih  prava  pripadnika  nacionalnih  manjina  i etničkih grupa;
 • može da ustanovi zaštitnika građana za Opštinu;
 • stara  se  o  javnom  obaveštavanju  o  pitanjima  od  značaja  za  život  i  rad građana na svom području;
 • propisuje prekršaje za povrede propisa Opštine;
 • uređuje i obezbeđuje upotrebu imena, grba i drugog simbola Opštine;
 • izvršava propise i opšte akte Grada i Opštine,
 • obavlja  i  druge  poslove  od  neposrednog  interesa  za  građane,  u  skladu  sa zakonom, Statutom Grada, drugim propisima Grada i ovim statutom.

 

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа