Beograd

Скупштина Општине

Скупштина општине је представнички орган који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом, Статутом града Београда и другим општим актима Града и Одлуком о организацији.

Скупштину општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, на период од четири године у складу са законом.

Скупштина општине Палилула има 55 одборника

Скупштина Општине има председника и заменика председника Скупштине

Председник Скупштине организује рад Скупштине, сазива и председава њеним седницама, стара се о остваривању јавности рада Скупштине, потписује акте које доноси Скупштине Општине и обавља друге послове утврђене Статутом града Београда, Статутом Градске општине или Пословником Скупштине.

Скупштина бира председника Скупштине из реда одборника, на предлог најмање једне трећине одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине Општине.

Надлежности Скупштине општине:

 • доноси Статут Општине и Пословник Скупштине Општине;
 • доноси буџет и завршни рачун;
 • доноси прописе и друге опште и појединачне акте, у оквиру својих права и дужности;
 • одлучује о образовању нове, промени подручја и укидању месне заједнице на свом подручју, по претходно прибављеном мишљењу грађана са тог подручја;
 • даје мишљење на урбанистичке и просторне планове Града и друге акте Града, у складу са Статутом Града;
 • уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
 • образује органе, организације, службе за потребе Општине, уређује њихову организацију и рад и оснива јавна предузећа, установе и друге организације од интереса за Општину и врши надзор над њиховим радом;
 • бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине и чланове радних тела Скупштине;
 • бира и разрешава председника Општине, заменика председника Општине и чланове Већа Општине;
 • на предлог председника Скупштине поставља и разрешава секретара Скупштине;
 • именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте и врши и друга оснивачка права, у складу са законом;
 • именује и разрешава јавног правобраниоца и његове заменике;
 • одлучује о додељивању награда и других јавних признања;
 • одлучује о сарадњи са другим општинама и градовима и приступању у чланство организација градова и општина у земљи и иностранству;
 • доноси одлуку о расписивању општинског референдума и референдума на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о увођењу самодоприноса;
 • доноси одлуку о јавном задуживању Општине;
 • уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог симбола Општине;
 • прописује прекршаје за повреде прописа Општине;
 • одлучује о облику и начину остваривања јавног обавештавања о питањима од значаја за живот и рад грађана Општине;
 • организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
 • уређује организацију, поступање и рад мировних већа;
 • обавља и друге послове у складу са законом, Статутом града Београда, Статутом Градске општине и другим актима Општине, и у складу са тим доноси одговарајућа акта.

Председник Скупштине Градске општине Палилула:

ДРАГОСЛАВ ШОЛАК

Струковни економиста

Рођен је 1956. године у Цивљанима код Книна. Основну и средњу школу, као и високе струковне студије завршио је у Београду. 

Обавља други мандат председника Скупштине Градске општине Палилула. 

Радио је у предузећима "Пројектомонтажа" и "Космајмонт" као руководилац и управник градње. У Пољопривредном комбинату Београд био је руководилац текућег и инвестиционог одржавања у предузећу "Имес". Радио је пет година у Угоститељском предузећу "Мадера".

 Више од 12 година био је самостални предузетник. 

Од 2010. до 2014. године радио је на позицији саветника председника Градске општине Вождовац. 

У два мандата био је одборник у Скупштини Градске општине Палилула, од 2008. до 2016. године, када је први пут изабран за председника Скупштине Градске општине Палилула.

Заменик је председника Општинског одбора СНС Палилула.

Отац је два сина.

Заменик председника Скупштине Градске општине Палилула:

ДУШАН ЖЕЖЕЉ

Економиста

Рођен је 1990. године у Задру. Завршио је Електротехничку школу "Раде Кончар"  у Београду - смер електротехничар рачунара и Универзитет Метрополитан - смер инжењерски и операциони менаџмент. 

Радио је као приватни предузетник од 2012. до 2019. године, а од 2019. до 2020. године био је члан Већа Градске општине Палилула задужен за екологију и заштиту животне средине и међународну општинску сарадњу. 

Учесник је и организатор више пројеката неформалног образовања у организацији европских невладиних организација на теме: екологије, заштите животне средине, руралног развоја и организације младих. 

Говори енглески и руски језик. 

Члан је Општинског одбора СПС Палилула и Градског одбора СПС Београда.

 

Палилула линкови