Beograd

Општинске надлежности

ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

Таковска 12

Централа 3236-221 до 225, 3247-060 до 069

www.palilula.org.rs

Географски информациони систем ГО Палилула - www.gis.palilula.rs

ПРЕДСЕДНИК ГО ПАЛИЛУЛА

Мирослав Ивановић

тел. 3243-118, 3236-221 лок. 120

IV спрат, кабинет

e-mail: predsednik@palilula.org.rs

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

Дарко Пауновић

тел. 3243-118, 3236-221 лок. 120

IV спрат, канцеларија 80

e-mail:dpaunovic@palilula.org.rs

 

 

ВЕЋЕ ОПШТИНЕ:

Дражен Барјактаровић

тел. 3236-221 лок. 137

I спрат, канцеларија 27

e-mail:dbarjaktarevic@palilula.rs

Елена Билић

тел. 3236-221 лок. 668

I спрат, канцеларија 16

e-mail:ebilic@palilula.org.rs

Милан Јовановић

тел. 3236-221 лок. 139

I спрат, канцеларија 18

e-mail:mjovanovic@palilula.org.rs

Дејан Цветковић

тел. 3236-221 лок. 137, 122

I спрат, канцеларија 25

e-mail:dcvetkovic@palilula.org.rs

Саша Мехмедовић

тел. 3236-221 лок. 657

I спрат, канцеларија 13

e-mail:smehmedovic@palilula.org.rs

Софија Марковић

тел. 3236-221 лок. 237

I спрат, канцеларија 18

e-mail:smarkovic@palilula.org.rs

Игор Шишић

тел. 3236-221 лок. 244

I спрат, канцеларија 14

e-mail:isisic@palilula.org.rs

Миљан Милинковић

тел. 3236-221 лок. 273

I спрат, канцеларија 18

e-mail:mmilinkovic@palilula.org.rs

Бојана Мијушковић

тел. 3236-221 лок. 247

I спрат, канцеларија 15

e-mail: bmijuskovic@palilula.org.rs

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драгослав Шолак

тел. 3236-221 лок. 204

I спрат, канцеларија 21

e-mail:dsolak@palilula.org.rs

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

Душан Жежељ

тел. 3236-221 лок. 244

I спрат, канцеларија 14

e-mail:dzezelj@palilula.org.rs

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Јасмина Радовић

тел. 3236-221 лок. 205

I спрат, канцеларија 23

e-mail:jradovic@palilula.org.rs

УПРАВА ОПШТИНЕ:

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

Василије Живковић

тел. 3236-501, 3236-221 лок. 125

IV спрат, канцеларија 78

e-mail: vzivkovic@palilula.org.rs

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ

Александар Јоцић

тел. 3244-665, 3236-221 лок. 125, 256

IV спрат, канцеларија 72

e-mail:аjocic@palilula.org.rs

Одељење за финансије и привреду

тел. 3245-233

Одељење за имовинско-правне послове

тел. 3236-098

Одељење грађевинских и стамбених послова

тел. 3236-505

Одељење за озакоњење објеката и инспекцијске послове

тел. 3236-221 лок. 108, 164, 150, 158, 167, 168, 117

Одељење за општу управу

тел. 3240-049

Одељење за друштвене делатности и заједничке послове

тел 3235-673

Одељење за послове информисања и скупштинске послове

тел. 324-4416

Градско правобранилаштво

тел. 3236-321

 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:

Шеф Одсека за сарадњу са МЗ: 069/821-5854

МЗ "Ташмајдан", Илије Гарашанина 20, 

МЗ "Старина Новак", Краљице Марије 3а,

МЗ "Стара Палилула", Далматинска 25,

МЗ "Јован Цвијић", Цвијићева 63, тел. 2761-587

МЗ "Надежда Петровић", Чарлија Чаплина 14, 

МЗ "Хаџипоповац", Рузвелтова 43-45, тел. 2761-481

МЗ "Стара Карабурма", Симе Шолаје 43а, тел. 2083-088

МЗ "Стеван Христић", Патриса Лумумбе 70, 

МЗ "Деспот Стефан Лазаревић", Гарсија Лорке 11а, 

МЗ "Филип Вишњић", Салвадора Аљендеа 18а, тел. 2772-163

МЗ "Карабурма - Дунав", Стевана Дукића 15, тел. 2772-281

МЗ "Роспи Ћуприја", Вишњичка 110в, 

МЗ "Вишњичка Бања", Лепе Стаменковић 87, 

МЗ "Стара Борча", Ивана Милутиновића 12г, тел. 2772-660

МЗ "Борча Греда", Милана Топлице 31/1, тел. 2960-619

МЗ "Нова Борча", Беле Бартока 36, тел. 3325-547

МЗ "Овча", Михаја Еминескуа 79, тел. 2731-287

МЗ "Падинска Скела", Падинска скела бб, тел. 8871-302

МЗ "Сланци", Маршала Тита 50, тел. 2774-976

МЗ "Велико Село", Београдска 79, тел. 2784-729

МЗ "Вишњица", Маршала Тита 103, тел. 2772-746

МЗ "Дунавски венац", Зрењанински пут 44, тел. 3317-197

МЗ "Котеж", Трајка Грковића 5, тел. 3317-405

МЗ "Бара Рева", Панчевачки пут 91, 

ОПШТИНСКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ И ДРУГИ ОРГАНИ:

 

Канцеларија за младе - Омладински клуб Општине Палилула, Митрополита Петра 8, тел. 3294-733, www.kzmpalilula.rs

 

ОПШТИНСКА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ:

Центар за културу „Влада Дивљан“, Митрополита Петра 8, тел. 2764-866, 2764-686, www.ckvladadivljan.rs/

Палилула линкови