Beograd

Ostali organi

Gradska opština Palilula formirala je posebna opštinska tela koja imaju za cilj unapređenje života na Paliluli i pomoć manjinskim ili ugroženim grupama stanovništva.

Pri Opštini Palilula postoje dva saveta koji blisko sarađuju na problemu nasilja u porodici: Savet za rodnu ravnopravnost i Savet za borbu protiv nasilja. Kao rezultat aktivnosti dva saveta formirana je Kancelarija za rodnu ravnopravnost.

Takođe, formirana je Kancelarija za mlade i Omladinski klub Opštine Palilula, kao i Međusektorski savet za izradu "Lokalnog plana akcije za decu".

Kao rezultat brige o osobama sa invaliditetom formiran je Savet za pomoć osobama sa invaliditetom. Na predlog Saveta otvoren je Klub invalida koji realizuje ciljeve politike prema ovoj kategoriji lica kroz različite oblike aktivnosti.

Zeleni savet Gradske opštine Palilula formiran je u cilju unapređenja informisanja građana o stanju životne sredine i unapređenja sprovođenja strategija, programa i planova u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine i održivog razvoja.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа