Beograd

Информатор о раду

Информатор о раду Градске општине Палилула објављен је у складу са одредбама члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутству за објављивање Информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, бр. 68/10).

 
Aжуриран 1. ДЕЦЕМБРА  2021.

 

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

Циљ објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује Градска општина Палилула у оквиру делокруга рада.

Информатор се објављује и у електронској верзији на Интернет презентацији Градске општине Палилула www.palilula.org.rs.

Градска општина Палилула ће заинтересованом лицу, без накнаде, омогућити увид у Информатор, односно дати му одштампани примерак Информатора, уз накнаду нужних трошкова.

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама у Градској општини Палилула је Александар Јоцић, Заменик начелника управе ГО Палилула.

ПРЕУЗМИТЕ
Палилула линкови