Beograd

Управа Општине

Управа Градске општине Палилула образује се за вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине, који су Статутом града Београда пренети градској општини и одређених стручних послова за потребе органа Градске општине Палилула и Управе.

Надлежности Управе ГО Палилула:

  • припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина Општине, председник Општине и Веће Општине;
  • извршава одлуке и друге акте Скупштине Општине, председника Општине и Већа Општине;
  • решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
  • обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Општине
  • извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
  • обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина Општине, председник Општине и Веће Општине.

Управа Општине најмање једном годишње доставља Скупштини Општине, председнику Општине и Већу Општине извештај о раду на извршавању послова из надлежности Општине.

Управом Општине руководи начелник. За начелника Управе Општине може да буде постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци. Начелника Управе поставља Веће Општине, на основу јавног огласа, на пет година.

Начелник Управе Општине може да има заменика, који га замењује у случају његове одсутности или спречености. Начелник Управе Општине распоређује руководиоце унутрашњих организационих јединица.

Организационе јединице Управе ГО Палилула су:

Надлежности, процедуре и формулари органа Управе ГО Палилула дати су у одељку сајта "е-Управа".

Палилула линкови